Brandsikringsanlæg

Automatisk Vandsprinkling (AVS)

AVS-anlæg er et stationært brandsikringsanlæg, der udløses automatisk, når sprinkleren opnår en given temperatur (typisk ca. 70 grader). Kun de sprinklere, der opnår denne temperatur, udløses, så slukningsvand spredes over branden. Anlægget afgiver samtidig alarm lokalt (sirene og blitz), samt alarm til beredskabet.

Nye AVS-anlæg skal i dag følge DBI Retningslinie 251/4001

Automatisk Brandalarm (ABA)

ABA-anlæg er et stationært brandsikringsanlæg, der har til formål at registrere en brand i begyndelsesfasen ved detektering af varme eller røg. Ved detektering af brand- eller røgudvikling i bygningen bliver der sendt et alarmsignal til beredskabet, som vil rykke ud. Herudover udløses en lokalalarm i bygningen.

ABA-anlæg kan også have sekundære funktioner som bl.a. aktivering af brandventilationsanlæg, aktivering af varslingsanlæg, lukning af branddøre og ventilationsstop.

Nye ABA-anlæg skal i dag følge DBI Retningslinie 232.

Automatisk Brandventilation (ABV)

ABV har oftest til formål at udlufte røg og varme i bygningen,

  • så personer kan benytte flugtveje,
  • så bærende konstruktioner i størst muligt omfang bevarer bæreevnen og stabiliteten ved brand
  • så brandens omfang i store rum begrænses

ABV kan være naturlig ventilation med åbninger øverst i bygningen eller mekanisk ventilation gennem kanalsystemer. ABV skal tilføres erstatningsluft i form af vinduer, døre, porte eller mekanisk, der er med til drive den varme røg ud af bygningen. ABV kan aktiveres ved detektering eller manuelt af beredskabet.

Nye ABV-anlæg i kommunen skal følge DBI Retningslinie 027.

Generelt for brandsikringsanlæg

Det gælder for alle brandsikringsanlæg, at der løbende skal udføres kontrol og vedligehold, så anlæggene er pålideligt i hele bygningens levetid. Det skal typisk foregå efter nedenstående retningslinjer.

  • Drift og vedligehold efter DBI Retningslinie 005
  • Sammenkoblede anlæg efter DBI Retningslinie 006

Der skal udpeges minimum én driftsansvarlig person, som er anlægsansvarlig for den daglige drift og vedligehold samt for gennemførelse af service, reparation og inspektion.