Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter kaldet ”Betingelser”) gælder mellem Langmach Ribe ApS, CVR-nr. 41154896 (herefter kaldet ”Langmach”) og kunden, dvs. privat-, erhvervskunde eller offentlig myndighed (herefter kaldet ”Kunden”) ved alle rådgivningsaftaler, serviceydelser, køb af materiale, tilbud og ordrer, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten af fravige Betingelserne. Kunden accepterer Betingelserne ved afgivelse af sin bestilling eller ved indgåelse af aftale med Langmach.
I øvrigt gælder for erhvervskunde og offentlige myndigheder – i det omfang de ikke er fraveget ved Betingelserne, jf. punkt 18, tilbuddet eller aftalen i øvrigt – Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (”ABR Forenklet”).
Langmach Ribe kan nægte at levere, såfremt Kunden ikke accepterer nærværende Betingelser.
Langmach Ribes medarbejdere er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler udover eller i strid med Betingelserne.
Når Kunden én gang har accepteret Betingelserne, anses Kunden også for at have accepteret, at Kundens fremtidige aftaler med Langmach Ribe er underlagt Langmach Ribes til enhver tid gældende Betingelser.
Kunden gøres opmærksom på, at Langmach Ribe løbende kan foretage ændringer i vilkårene, og Kunden opfordres derfor til at gøre sig bekendt med vilkårene hver gang, der indgås en aftale med Langmach Ribe.
Kundens eventuelle afvigende accept, ordre, købsbetingelser eller tillæg, ændringer eller indskrænkninger til Betingelserne finder kun anvendelse i det omfang, Langmach Ribe har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

2. Aftaleindgåelse

Bindende aftale er først indgået, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud eller aftale i overensstemmelse med tilbuddets eller aftalens indhold, eller når Langmach Ribe enten har påbegyndt leverancen eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet tilbud eller aftale.
Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbud, afgivne oplysninger og aftale, har aftalen forrang.

Alle afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, hvorefter tilbuddet bortfalder, medmindre det forinden er accepteret. Indtil Kundens accept er kommet til kundskab hos Langmach Ribe, er Langmach Ribe berettiget til – uden begrundelse – at tilbagekalde eller ændre tilbuddet.
Annulleres en ordre på et bestilt arbejde, afregnes det i perioden op til annulleringen udførte arbejde efter medgået tid og evt. afholdte samt igangsatte udlæg over for tredjemand viderefaktureres til Kunden.

3. Opgavens udførelse

Langmach Ribe er frit stillet med hensyn til planlægning og udførelsen af opgaven, indenfor de i aftalen opstillede rammer. Langmach Ribe forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen uden forudgående varsel til Kunden. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af aftalen berettiger ikke Kunden til nogen form for kompensation.

4. Honorar m.v.

  • Langmach Ribe fastsætter honoraret med udgangspunkt i følgende faktorer:
  • Kundens beskrivelse af opgaven.
  • Langmach Ribes forventninger til opgaveløsning baseret på tidligere løste og sammenlignelige sager.
  • Arbejdets omfang, herunder bl.a. anvendt tidsforbrug, arbejde uden for normal arbejdstid, anvendt specialkompetencer, opgavens kompleksitet.
  • Ansvaret forbundet med opgaven.

Kunden betaler omkostninger, der relaterer sig til opgaven, herunder gebyrer, afgifter, kørsel, udlæg, broafgift, materialer etc.
Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:
Der faktureres i takt med arbejdets udførelse eller ved udgangen af hver måned.
Såfremt Langmach Ribe forudser, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgave væsentlig overstiger det skønnede timeforbrug, underretter Langmach Ribe Kunden herom. Underretning skal ske hurtigst muligt efter det tidspunkt, hvor Langmach Ribe forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.
Kunden og Langmach Ribe drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om Langmach Ribes ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig til at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentlig afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.
Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, Langmach Ribe specifikt har påtaget sig at udføre, hvilket fremgår af aftalen.
I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af Langmach Ribes ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af Langmach Ribe, afregnes den pågældende ydelse særskilt.
I alle tilfælde godtgør Kunden Langmach Ribe samtlige udgifter, der er afholdt af Langmach Ribe som led i opgavens løsning.
Alle prisangivelser til privatkunder er i DKK inklusiv moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Prisangivelser til erhvervskunder og offentlige myndigheder er i DKK eksklusiv moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Alle priser er dagspriser, og Langmach Ribe kan løbende ændre disse, men ikke for så vidt angår allerede bestilte ydelser.
Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. I så fald er Langmach Ribe berettiget til at annullere den indgåede aftale og er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.

5. Betaling og betalingsbetingelser

Betaling sker i overensstemmelse med aftalen eller efter den af Langmach Ribe afsendte faktura. Hvor ikke andet er angivet i aftalen eller fakturaen, skal betalingen ske senest 8 dage efter fakturadato.
Langmach Ribe fakturerer i takt med arbejdets udførelse eller ved udgangen af hver måned. Af fakturaen fremgår projektnavnet, anvendte tidsforbrug eller rate (på fast pris) tydeligt.
Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kundens rente i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende rentelov.
Langmach Ribe er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse.
Såfremt Kunden ikke betaler en faktura efter 2. rykkerskrivelse, er Langmach Ribe berettiget til at overdrage fakturaen til inkassobehandling, jf. også indholdet i fremsendte rykkerskrivelse.
Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Langmach Ribe berettiget til at standse ydelsen af andre igangværende, med endnu ikke effektuerede arbejder aftalt med Kunden. Langmach Ribe er endvidere berettiget til at annullere tidligere afgivne tilbud og/eller aftaler samt sager ved offentlige myndigheder og instanser, indtil Kunden har erlagt vederlaget samt påløbne renter. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Langmach Ribe, er Langmach Ribe i tilfælde af Kundens forsinkelse med vederlagets betaling berettiget til at gøre fremtidige ordre betinget af deponering af et beløb som sikkerhed for betaling.
Såfremt leverance udskydes på grund af Kundens forhold, ændrer dette ikke tidspunktet for betaling.
Kunden er ikke berettiget til at foretage tilbagehold i betaling af fakturabeløb, heller ikke i tilfælde af fremsat reklamation forinden fakturaens forfaldstidspunkt.

6. Leverance

Igangsætning af Langmach Ribes ydelse aftales skriftligt mellem parterne.
Det forventede leverancetidspunkt vil som udgangspunkt fremgå af det afgivne tilbud eller aftalen. Leverancetidspunktet er efter bedste skøn angivet så nøjagtigt som muligt.
Hvor tilbuddet eller aftalen ikke indeholder oplysninger om leverancetidspunktet, vil leverancen ske indenfor rimelig tid.
I tilfælde af, at det aftalte leverancetidspunkt overskrides, informerer Langmach Ribe Kunden herom.
Vælger Kunden på grund af Langmach Ribes væsentlige forsinkelse af hæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelse gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
Forårsages Langmach Ribes forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, udskydes leverancetidspunktet og ny aftale omkring leverancetidspunktet fastsættes. Kan Langmach Ribe som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere over de interne ressourcer som forudsat, er Langmach Ribe berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til leverance af ydelsen henholdsvis de ekstraordinære ressourcer, som Langmach Ribe har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen.

7. Forsinkelse

Hvis leverance ikke sker inden for det aftalte leverancetidspunkt, jf. punkt 6, skal Kunden afgive påkrav herom til Langmach Ribe og fastsætte en rimelig frist for leverance. Hvis leverance ikke sker inden for den fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Langmach Ribe at hæve aftalen medmindre forsinkelsen skyldes en force majeure situation, jf. punkt 15.
Omfatter den hæveberettigende forsinkelse kun en del af en samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for den forsinkede del af leverancen.
Kunden kan ikke udøve andre misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse.

8. Reklamation og mangler

For at reklamation kan anses for berettiget kræves, at Kunden i erhvervsforhold straks påberåber sig mangler, og Kunden i forbrugerforhold påberåber sig mangler inden for rimelig tid. Reklamation over for Langmach Ribe for mangler, der blev eller burde blive opdaget, skal fremsættes senest to (2) uger efter, at Kunden har modtaget ydelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som værende for sent fremsat.
Reklamationen skal være skriftlig. Reklamationen medfører ikke, at Kunden kan undlade at overholde aftalte betalingsbetingelser, jf. punkt 5.
Langmach Ribes ansvar for mangler omfatter ikke fejl, der skyldes en af Kunden foreskrevet konstruktion eller udførelse. Langmach Ribes ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes ændringer, der ikke er skriftligt godkendt af Langmach Ribe.
Mangelafhjælpningsansvaret dækker ikke omkostninger til transport og rejseudgifter.
Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Langmach Ribe.

9. Forældelse

I tilfælde af erhvervsforhold, gælder reglerne i ABR Forenklet. I det omfang Kunden er forbruger, henvises til den til enhver tid gældende forældelseslov.

10. Ejendomsforbehold

Digitale data fremsendt på et fast medie (harddisk, flashhukommelse eller CD/DVD), pr. e-mail eller via fil-deling (FTP-site eller lign.) er solgt med ejendomsforbehold og er Langmach Ribes ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Langmach Ribe på Kundens vegne.

11. Ansvar

Langmach Ribe er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, der følger af punkt 12 og punkt 13.

12. Ansvarsbegrænsning

Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er Langmach Ribe ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, tab af forventet besparelser eller lignende. Langmach Ribes ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssig begrænset til et beløb svarende til fem (5) gange det af Kunden erlagte vederlag for rådgivningen, hvorpå kravet baseres.
I den udstrækning af Langmach Ribe måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Langmach Ribe skadesløs i samme omfang, som Langmach Ribes ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt 12.
Langmach Ribe er alene ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, som Langmach Ribe har påtaget sig, når Kunden kan godtgøre, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu.
Langmach Ribe har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI-Gerling. Dækningssummerne omfatter kr. 12.500.000,00 for personskade og kr. 5.000.000,00 for tingskader pr. forsikringsår. Policenummer 153-08653204-14002.

13. Ansvar for udarbejdet Materiale

Langmach Ribes udarbejdelse af materiale (”Materiale”) til og for Kunden, herunder – men ikke begrænset til – principtegninger, konstruktionstegninger, konstruktionsbøger, brandplaner, beregninger, rapporter, udbudsmateriale mv. er udarbejdet som generelle vejledninger med udgangspunkt i gældende standarder på tidspunktet for udarbejdelsen. Ved brugen af Materialet skal Kunden derfor selv sikre, at Materialet ajourføres og tilpasses den konkrete brug af Materialet. Langmach Ribe er ikke ansvarlig for Kundens brug af Materialet, hverken i relation til Kunden eller tredjemand.
I den udstrækning Langmach Ribe måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand for Materialet, er Kunden til enhver tid forpligtet til at holde Langmach Ribe skadesløs for ethvert krav.

14. Immaterielle rettigheder

Ved Kundens fulde betaling af købesummen for et af Langmach Ribe udarbejdede materiale til Kunden, overdrages de samlede immaterielle rettigheder til materialet til Kunden.
Uanset overdragelsen af de immaterielle rettigheder til Kunden, jf. ovenstående.
Det i punkt 13 anførte, gælder kun materiale, der er specielt udarbejdet til Kunden. Ved køb af standardiseret materiale forbliver alle immaterielle rettigheder knyttet til materialet og resultater heraf Langmach Ribes ejendom.
Langmach Ribe er ikke ansvarlig for krænkelse af tredjemands rettigheder.

15. Force majeure

Langmach Ribe er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Langmach Ribes opfyldelse af aftalen. Sådanne omstændigheder omfatter udefrakommende omstændigheder som mennesker ikke kan afværge, krig, mobilisering, nedbrud af telekommunikation/Kundens infrastruktur, eksterne sikkerhedshændelser (f.eks. hackerangreb, angreb af computervirus eller en tredjeparts destruktive adfærd), naturkatastrofer samt naturforhold der gør, at det ikke er muligt at opfylde aftalen, strejker, lockout, brand, blokader, hærværk, påbud fra offentlige myndigheder og/ eller rettighedshaver, udbrud af epidemier eller pandemier, globale sundhedsmæssige nødsituationer, og andre omstændigheder, som Langmach Ribe ikke har direkte kontrol over.

16. Fortrolighed

Fortrolighed er en forudsætning for Langmach Ribes virke. Alle oplysninger Langmach Ribe modtager i forbindelse med opgaveløsningen behandles derfor fortroligt.

17. Kommunikation

Langmach Ribe kommunikerer gerne pr. e-mail, og disse e-mail krypteres ikke, medmindre andet aftales.
18. Forholdet til ABR Forenklet
ABR Forenklet udgør et supplement til den mellem Langmach Ribe og erhvervskunder / offentlige myndigheder indgået aftale samt Betingelserne. Forud for ABR Forenklet gælder i prioriteret rækkefølgende 1) bestemmelserne i den indgået aftale, 2) eventuelt korrespondance forud for aftaleindgåelse og 3) Betingelserne.
Følgende bestemmelser i ABR Forenklet er fraveget fuldt ud og gælder således ikke for enhver aftale, Langmach Ribe måtte indgå med erhvervskunder og offentlige myndigheder: § 4, § 5, § 6, § 9, § 19, § 23, § 25, § 26, § 29, § 35, § 45, stk. 2, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50.

19. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Langmach Ribe og Kunden, er underlagt dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetingsbestemmelser.
Enhver tvist, som måtte opstå mellem Langmach Ribe og erhvervsdrivende kunder og/eller offentlige myndigheder, skal – efter Langmach Ribes ønske – afgøres ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter de af voldgiftsnævnet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen.

20. Diverse

Hvis nogen del af Betingelserne skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Betingelserne.
Nærværende betingelser er gældende fra den 1.  januar 2021